مطالب غیر پزشکی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
رحم اجاره ای
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

مطالب غیر پزشکی

کورش بزرگ : محبت به همه

اعتماد به چند نفر

خیانت به هیچکس

آرام باش -- تفکر کن -- توکل کن --
سپس آستینها یت را بالا بزن --
آنگا ه می بینی --
خداوند زودتر از تو دست به کا ر شده است -- ( امام علی )

حافظ شیرازی در قرن 8:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب تبریزی در قرن 11:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرددل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هرآنکس چیز می بخشد زمال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار شاعر معاصر:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را

هرآنکس چیز می بخشد بسا ن مرد می بخشد نه چون صائب که می بخشد سر ودست و تن و پا را

سرودست و تن و پا را به خاک گور می بخشند نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

محمد عباد زاده شاعر معاصر:

اگر آن ترک شــیرازی بدست آرد دل ما را خوشا بر حال خوشبختش بدست آورد دنیا را

نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را مگر بنگاه املاکم، چه معــنا دارد این کارا

و خـا ل هندویـش دیـگر ندارد ارزشی اصلاٌ که با جراحی صورت عـمل کردند خالها را

نه حافظ دارد املاکی، نه صائب دست وپاها را فقط می خواستند اینها بگیرند وقت ماها را

کورش بزرگ می فرماید : تنها راهی که حتما به شکست می انجامد تلاش نکردن است .

دشوارترین قسمت هر کاری قدم اول آن است

کار بزرگ وجود ندارد... به شرطی که آنرا به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

و...آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

رحمت خداوند ممکن است با تاخیر باشد ولی حتمی است

ونباید اجازه دهیم مطالب غلطی که از گذشته در ذهنمان جایگزین شده اند حال وآینده ی ما را تباه کند

دنیا آماده است بسیار بیشتر از آنچه تصورش را می کنید به شما دهد


آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32
تلفن : 32363136 - 031