اطلاعات تماس
س ج  های  اهدا  اسپرم
اهدای گامت ( اسپرم یا تخمک ) در خارج از ایران
اسپرم اهدائی
رحم اجاره ای
سوالات عام پزشکی
جنین اهدائی

اطلاعات تماس

اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا - اول کوچه انصاری

تلفن : 36 31 36 32 - 031
345 1000 0913

بعد کروکی آدرس مطب از گوگل ارث چاپ می شود


آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32
تلفن : 32363136 - 031