دکتر عنایت الله ایزدی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
اسپرم اهدائی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031 جنین اهدایی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد