دکتر عنایت الله ایزدی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
رحم اجاره ای
اسپرم اهدایی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی

مطالب و مقالات مرتبط