دکتر عنایت الله ایزدی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
رحم اجاره ای

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد