دکتر عنایت الله ایزدی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
جنین اهدایی ( 36 31 36 32 )031  جنین اهدائی اصفهان
رحم اجاره ای
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031

مطالب و مقالات مرتبط