دکتر عنایت الله ایزدی
رحم اجاره ای
اسپرم اهدائی  ( 36 31 36 32-031 )  بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

مطالب و مقالات مرتبط