دکتر عنایت الله ایزدی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
اسپرم اهدائی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031 جنین اهدایی
رحم اجاره ای
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )

مطالب و مقالات مرتبط