دکتر عنایت الله ایزدی
رحم اجاره ای
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031 جنین اهدایی
اسپرم اهدائی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی

مطالب و مقالات مرتبط