دکتر عنایت الله ایزدی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
رحم اجاره ای
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )

مطالب و مقالات مرتبط