دکتر عنایت الله ایزدی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
رحم اجاره ای
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

مطالب و مقالات مرتبط