دکتر عنایت الله ایزدی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد