دکتر عنایت الله ایزدی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
رحم اجاره ای
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد