دکتر عنایت الله ایزدی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی
تقویت تخمدانها
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
اسپرم اهدایی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
جنین اهدایی ( 36 31 36 32 )031  جنین اهدائی اصفهان

مطالب و مقالات مرتبط