دکتر عنایت الله ایزدی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی
اسپرم اهدایی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدایی ( 36 31 36 32 )031  جنین اهدائی اصفهان
تقویت تخمدانها
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031

مطالب و مقالات مرتبط